Tyto obchodní podmínky platí pro Obchodní podmínky nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného společností Sestuvio, s.r.o., se sídlem Brno – Černá Pole, PSČ: 613 00, Merhautova 1024/155, IČ: 29366861, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75825 (dále jen „Sestuvio, s.r.o.“ nebo „prodávající“) a jsou nedílnou součástí všech smluv uzavíraných mezi prodávajícím, kterým je společnost Sestuvio, s.r.o. a kupujícím (dále též jen „kupní smlouva“). Ujednání v kupní smlouvě má vždy přednost před těmito obchodními podmínkami.


Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami při nákupu zboží v internetovém obchodu prodávajícího.


Veškerá ujednání v kupní smlouvě jsou v souladu s právními předpisy právního řádu České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (zákon v platném znění). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, (zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění).


I.
Vymezení pojmů


1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.


2. Prodávající je obchodní společnost Sestuvio, s.r.o., která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti spočívající v dodávání zboží kupujícímu.


3. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k aktuálně platným a účinným právním předpisům je nutno rozlišovat kupujícího, který je spotřebitelem a kupujícího, který spotřebitelem není.


a) Kupující spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále též jen „spotřebitel“).


b) Kupující, který není spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále též jen „kupující - podnikatel“).


Tyto obchodní podmínky se na kupní smlouvy uzavřené s kupujícím-podnikatelem použijí s výjimkou ustanovení týkajících se spotřebitele.

 

II.
Kupní smlouva


1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízených druhů zboží na internetové stránky prodávajícího Sestuvio.cz. Součástí návrhu jsou i tyto obchodní podmínky. Odesláním objednávky spotřebitelem dochází k přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající obdrží objednávku spotřebitele. Obdržení této objednávky prodávající neprodleně potvrdí spotřebiteli informativním e-mailem na spotřebitelem zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Uzavřenou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran, nedochází-li ke změně či zrušení smlouvy z důvodů uvedených v právních předpisech.


2. Není-li kupujícím spotřebitel, je návrhem na uzavření kupní smlouvy odeslaná objednávka zboží učiněná kupujícím. Samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu.


3. Odesláním objednávky kupující rovněž stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem (zveřejněném na internetových stránkách prodávajícího Sestuvio.cz - Reklamační řád)), který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, a to na internetových stránkách uvedených v odst. 1 tohoto článku.


4. V případech, že kupujícím objednané zboží se (l) již nevyrábí nebo nedodává nebo (ll) se výrazným způsobem změnila cena objednaného zboží, za kterou prodávající toto zboží nakupuje od svých dodavatelů nebo (lll) se jedná o zboží označené pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že toto zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy je oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno kupujícímu. Na skutečnosti uvedené v 1. větě tohoto odstavce prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky upozorní. V případě, že kupující zaplatil již kupní cenu objednaného zboží, popř. její část, bude mu zaplacená částka prodávajícím vrácena.


5. V případě, kdy má prodávající odeslat kupujícímu objednané zboží na určité místo plnění, tak platí, že zboží je dodáno, tzn. prodávajícím předáno a kupujícím převzato, okamžikem předání zboží prvnímu dopravci za účelem jeho přepravy ke kupujícímu. Den dodání zboží dle předchozí věty bude považován za datum uskutečnění zdanitelného plnění pro účely daně z přidané hodnoty.


III.
Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy


1. Jestliže je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (např. prostřednictvím internetu, elektronické pošty, telefonem, apod.), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel písemně kontaktuje prodávajícího se sdělením, že odstupuje od kupní smlouvy. V odstoupení od smlouvy spotřebitel uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit spotřebiteli též v hotovosti v sídle prodávajícího. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty.


2. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy od prodávajícího obdržel. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo dodané zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na náhradu škody oproti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny zboží. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající rovněž započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením dodaného zboží (náklady na přepravu, apod.).

3. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,


IV.
Ochrana osobních údajů


1. Informace o kupujících jsou uchovávány po úspěšném splnění smlouvy v databázi prodávajícího v souladu s aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 101/2000 Sb.). Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. (konkrétně s jejich shromažďováním, ukládáním do databáze, zpřístupňováním, používáním, předáváním, uchováváním), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje kupujících (v rozsahu jméno, příjmení, adresa, tel.číslo a e-mail) jsou zpracovávány za účelem splnění smlouvy, vyřizování případných reklamací a zasílání obchodních sdělení kupujícím.


2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, právo požádat prodávajícího o vysvětlení ohledně zpracování jeho osobních údajů, pokud se domnívá, že je zpracování v rozporu se zákonem či ochranou jeho soukromého a osobního života a požadovat nápravu takového stavu, jakož i další zákonná práva k těmto údajům. Osobní údaje kupujícího prodávající na základě písemné žádosti kupujícího odstraní ze své databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.


3. Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě, s výjimkou (l) externích dopravců, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu (jméno, příjmení, adresa, tel.číslo) nutném pro doručení zboží a (ll) společnosti MITON Media, a.s., IČ: 273 43 391 (Heureka.cz), jíž jsou předávány e-mailové adresy kupujících, na které uvedená společnost zasílá kupujícím dotazníky ohledně jejich spokojenosti při nákupech u prodávajícího.


4. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

 

V.
Závěrečná ustanovení


1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího (viz. čl. II. odst. 1 těchto obchodních podmínek) v den odeslání objednávky kupujícím.


2. Objednávka kupujícího je po jejím potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. 

3. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně po dohodě smluvních stran i v jiných jazycích.


4. Nákupem v internetovém obchodě prodávajícího kupující souhlasí, aby mu prodávajícím byly zasílány obchodní sdělení.


5. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20. 1. 2013.